درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

سه شنبه 27 شهريور 1397 7 محرم 1440 Tuesday 18 September 2018
تحليلي جامعه شناختي بر نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي
1395/05/23 580

تحليلي جامعه شناختي بر نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي

هدف از مقاله حاضر، تحليلي جامعه شناختي بر نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي، مي باشد. که در آن تلاش شده است، به اين سوال پاسخ دهيم که نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي چگونه است.

 

 

 

 

 

هدف از مقاله حاضر، تحليلي جامعه شناختي بر نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي، مي باشد. که در آن تلاش شده است، به اين سوال پاسخ دهيم که نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي چگونه است. در اين تحقيق با توجه به نظريه تزيشه و کرومکا که گرايش را به سه بعد عناصر ادراکي، عناصر ارزشيابانه و عناصر عملي و رفتاري تجزيه کرده اند، نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي نيز در اين سه بعد مطرح شده است. جامعه آماري اين تحقيق، کل دانشجويان دختر مشغول به تحصيل در دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 92-1391 بوده اند که تعداد آنها 8103 نفر مي باشد. اين تحقيق به روش پيمايش انجام شده و تکنيک گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. در اين تحقيق بر اساس فرمول کوکران 366 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديده و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گيري سهميه اي استفاده شده است. نتايج به دست آمده، حاکي از وجود ارتباط مستقيم و معنادار بين متغيرهاي ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي، ميزان پيروي ازدوستان و وجود ارتباط معکوس و معنادار بين متغيرهاي دينداري، ميزان پيروي از شخصيت هاي مذهبي، سن و مقطع تحصيلي بر نگرش دانشجويان به تقريب مذاهب اسلامي مي باشد

0 نظر